Virtuális Egyetem

Elektronikus Médiumok (EMK03)- Levelezőoktatás, közösségi média rendszerrel

A hagyományos és újmédia hatásrendszerének, valamint a hálózatalapú tanulás fogalom-rendszerének és módszereinek elsajátítása, online közösségi felületek, tartalomkezelő fájlmegosztó, és tartalomszervező alkalmazások segítségével – különös tekintettel a levelező oktatás megújítására.

Az oktatók neve
Oktató: Forgó Sándor
Elérhetősége: http://forgos.ektf.hu;
                       drforgos@gmail.com

Inspirátor: Racskó Réka
Elérhetősége: https://twitter.com/racskoreka,
                       http://racskoreka.ektf.hu,
                       https://www.facebook.com/racskoreka;
                       raforg1@gmail.com

Gyakorlatvezető: Csernai Zoltán
Elérhetősége: http://csernaiz.ektf.hu/
                       csernaiz@gmail.com

A kurzus rövid leírása
A kurzus megalapozásaként a résztvevő elsajátítja a távtanuláshoz, távmunkáltatáshoz elengedhetetlen alapvető hálózatszervező, megosztó alkalmazások; közösségi könyvjelző (Delicious), fájlmegosztó (Slideshare) ismérveit, a regisztráció lépéseit, valamint a hálózati médiarendszerek alkalmazásán alapuló hálózatalapú óravázlat és/vagy a tükrözött osztályterem elvén alapuló konzultációs rend szervezésének alapelveit.
Tisztázzuk az önálló tanulásra alkalmas tananyagok, multimédiás oktatóprogramok és elearning tananyagok értékelési lehetőségeit, a tudáskonstrukció és megosztás alapelveit, valamint az új média és a tanítási-tanulási folyamatban elfoglalt helyét, hatásrendszerét. Megismerkedik a távoktatás és a tanuláselméletek rendszerével, valamint az alapvető webkettes alkalmazások technikai feltételeivel, ezen túlmenően feldolgozzuk a hagyományos és az új (hálózati) médiarendszer ismérveit, hatásrendszerét.
A kurzus alkalmas különböző munkarendű résztvevők (nappali részidős levelező és távoktatás) számára csakúgy, mint a nyitott formában történő elsajátításra. Úgy gondolom, hogy a résztvevő pedagógus(jelölt) kollégák olyan segítséget kapnak a közösségi média megoldások alkalmazásával, mely révén tanulásszervező munkájukat hatékonyabbá tehetik.

A kurzus kulcsszavai
Hálózatalapú, konnektivista, újmédia, tanulásszervezés, tartalomszervezés, óravázlat, annotáció, fájlmegosztó, médiahatás, Mooc, távoktatás, tükrözött osztályterem, videó kurzus

A kurzus összefoglaló leírása
A kurzus során a hagyományos és újmédia rendszerek ismérveivel, valamint a hálózatalapú tanulás fogalom- és hatásrendszerével foglalkozunk, közösségi fájlmegosztó, és tartalomszervező alkalmazások segítségével, az on-line részvételen-alkotáson alapuló, a hagyományos és az újmédia rendszer kontextusában.

Célcsoport: felsőoktatásban oktató kollégák

Cél: A résztvevő – a felsőoktatás levelező konzultációs rend megújítása érdekében – rendelkezzen a médiumok (hagyományos és új) rendszerzésének, és hatásrendszerének ismérveivel, ismerje a világháló közösségi tereinek szolgáltatásait (közösségi könyvjelző, fájlmegosztó, gondolattérkép és szófelhő készítő online alkalmazásokat). Sajátítsa el a taneszközök és elektronikus tananyagok értékelésének és tervezésének szempontjait, rendelkezzen a hálózatszervezés tartalommegosztás módszertanának alapismereteivel, a hálózatalapú tanulási módszerek kulcskompetenciáival, legyen képes hálózati alapú (konnektivista) foglalkozás, és/vagy tükrözött osztályterem módszerén alapuló modulok, megtervezésére, megszervezésére, dokumentálására, lebonyolítására.

A kurzus abban kíván segítséget nyújtani, hogy kaphat újra szerepet a tanár-diák interakcióján alapuló – akár multimédiás (podcast, videó) formát öltő 'levelezve' történő oktatás aktusa, megszüntetvén így a távoktatási elvek levelező oktatásban való lappangását. Az ingyenes online közösségi tartalomkezelő rendszerek segítségével – különösebb informatikai kompetencia nélkül – elérhető, hogy a diákokat/hallgatókat a tartalom kiközvetítésén túl távolról motiválhatjuk, irányíthatjuk, értékelhetjük, akár párbeszédet folytassunk velük.

A fő kérdéskör, hogy lehet alkalmassá tenni a TO (tükrözött osztályterem) kontakt-online, egyéni és csoporttevékenységeit, valamint a nyílt oktatás szakmai érdeklődésen alapuló szerveződési formáit, a levelező oktatásban történő beágyazódására. Úgy gondolom, hogy a nyitott képzések előkapuja lehet a hallgatók – az első konzultációt megelőző Neptun rendszeren keresztül (motiváló videóval, ráhangoló olvasmányokkal) történő felkészítése –, mely alapját képezheti a levelező oktatás valódi konzultáción és kreativitáson alapuló formájának.
A tanulásszervezés részben követi a Tükrözött osztályterem (TO) módszereit (Tapasztalati bevonás; Tartalom és a források megismerése; Értelmezés, tevékenység és aktivitás; Alkalmazás, produktivitás, prezentálás), de a levelező oktatásban megszokott tanulmányi rendhez kellett igazítani az egyes ciklusokat, lépéseket. Ezek tartalmazzák a Tükrözött osztályterem (TO) szakaszait, a szervezők és tanárok tevékenységét, a tanulói tevékenységet, az oktatás tartalmát, tananyagát, eszközeit és a kurzusszervezés felületét, forrásait. Az alkalmazott módszerek: egyéni otthoni munka, frontális differenciálás, online csoportmunka, valamint csoportos távmunka
A lépések kialakítását, finomhangolását a kurzuson résztvevő kollégáktól kapott visszajelzések alapján alakíthatjuk.

A kurzus módszerei, tanulásszervezés
A kurzus rövid online vitaindító előadásokra, prezentációra és multimédiás tartalmakra, valamint, tanulmányokra épül, amelyek a kurzus során végig elérhetők lesznek.
A meglévő erőforrások sorra vételét, valamint a tartalom, és támogatás közösségi felületének (g+) kidolgozását követően kerül sor a tanulásszervezés ciklusainak kialakítására.

1.1. Üzenetküldés a résztvevőknek közösségi vagy Neptun rendszer segítségével, a kurzus szervezésről a 1-2 héttel! a konzultáció előtt, akik Google Docs dokumentumban felosztják egymás között – a pro és kontra érveléshez – a kiközvetített tartalmat (motiváló videó a tartalommal releváns multimédiás, prezentációk, podcastek, és szöveges dokumentumok), melyeket az első konzultációig feldolgoznak.

Feladatkijelölés: online aktivitások; érvelés szakmai tartalomról, témabibliográfia készítése.
Választható: multimédiás elearning tananyag értékelése, hálózatalapú óravázlat készítése

1.2. ELSŐ TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG – Regisztráció igénylés a kurzus g+ felületéhez http://forgos.ektf.hu/mooc-g/. Felkészülés a kiadott tartalmakról. A tényleges konzultáció előtt szakaszban a résztvevők (offline majd online) munkaformában a hallgatók felkészülnek a ráhangoló-motiváló tartalmakról a pro és kontra érvelésre.

2.1. Az ELSŐ KONZULTÁCIÓ 1-2. kontakt órájában történik a résztvevők végleges hozzárendelése a kurzushoz (g+), majd ezt az előzetesen kiadott ráhangoló médiatartalmak ismertetése (feltöltése/prezentálása) követi, kiegészítve online ötleteléssel, diskurzussal.
Új ismeretként (3-4 óra) a törzsanyag (távoktatás, távtanulás, elearning, hálózati óravázlat, tükrözött osztályterem) tartalmak bemutatására kerül sor.
Végül – a pedagógiai céloknak is megfelelő - néhány közösségi témabibliográfia (Delicious) és dokumentum/prezentáció megosztó (Slideshare) készítésére szolgáló online alkalmazás kerül bemutatására.

2.2. A MÁSODIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG. Az első két konzultáció közötti szakaszban – online munkaformában – elsősorban a kurzusban kijelölt témabibliográfiáját dolgozzák fel, valamint egy multimédiás (offline, online) elektronikus tananyag értékelését végzik el a résztvevők.

3.1. A MÁSODIK KONZULTÁCIÓN (5-8. órán) a kurzus törzsanyagához tartozó feladatmegoldások (témabibliográfia, multimédiaértékelés) bemutatására/megvitatása kerül sor a szóbeli előadást támogató online alkalmazás (Delicious, Slideshare) segítségével.

3.2. A HARMADIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG során – a második harmadik konzultáció között – a résztvevők online munkaformákkal támogatva a kurzus közösségi felületen (g+) kérdéseket tesznek fel kérdéseket, formálnak véleményt a kurzus törzsanyagában közzétett tartalmakról. Online munkaformában – elkészítik, feltöltik, a hálózatalapú óravázlatuk és/vagy tükrözött osztályterem módszerén alapuló tartalmát, tematikus tervét.

4. A HARMADIK KONZULTÁCIÓN (9-12. kontakt órán), a résztvevők a három kijelölt feladat alapján - egy szakmai portfólióba foglalva prezentáció/videó/podcast/ formájában – elkészítik és prezentálják a szaktárgyról szóló tanulmányaikat a felvetett probléma megoldását, kiegészítve személyes érveléssel, párbeszéddel, önreflexióval.

5. KURZUSÉRTÉKELÉS (anonim kérdőív a felületen)

A kurzus ütemterve, időbeosztása
Átlagosan heti 6 órára van szükség az időbeosztásban.
A kontakt órák 2-3 heti rendszerességgel tervezett időpontjai
A kurzus kontaktóraszáma: 12. Online tevékenység óraszáma 18 óra.

Jelentkezés: http://forgos.ektf.hu/mooc-g/

A kurzuscélját bemutató videó, tanulmány segítségével betekintést kaphat a multimédia és hálózati tanulás ismérveiről. Az egyes modulokban (I. CÉL, II. TANANYAG III. FELADATOK és MINTÁK, IV. TECHNIKAI SEGÍTSÉG ON-LINE REGISZTRÁCIÓHOZ) átlátható formában online közösségben végezhetők el a feladatok.

A tényleges tartalmi ütemterv

1.1 RÉSZTVEVŐK ÉRTESÍTÉSE A KURZUSRÓL
Üzenetküldés a résztvevőknek a közösségi vagy a Neptun rendszer segítségével, a kurzusszervezésről, hozzárendelések a kurzushoz.
Motiváló ráhangoló tartalmak:

1.2. Az ELSŐ TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG
Felkészülés a kiadott tartalmakról

2.1. Az ELSŐ KONZULTÁCIÓ (1-4 óra)
A résztvevők (g+) felületen történő hozzárendelését, és az online regisztrációs formák ismertetésén követően, az
előzetesen kiadott ráhangoló média-tartalmak véglegesíítésére/feldolgozására, és a szakmai törzsanyag (újmédia
és a hálózatalapú tanulás, tükrözött osztályterem) tartalmak csomópontjainak bemutatására, megvitatására kerül
sor.

2.2. A MÁSODIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG.
Az első két konzultáció közötti szakaszban – online munkaformában – elsősorban a kurzusban kijelölt témabibliográfiáját dolgozzák fel (Delicious), valamint egy multimédiás elektronikus tananyag értékelését végzik el a résztvevők és teszik közzé a dokumentum- prezentáció megosztó (Slideshare) oldalon, majd megosztják a g+ kurzusfelületen http://bit.ly/1QYDKQZ

3.1. A MÁSODIK KONZULTÁCIÓ (5-8. órán)
A kurzus törzsanyagához tartozó feladatmegoldások (témabibliográfia, multimédia értékelés) bemutatására/megvitatása kerül sor a szóbeli előadást támogató online alkalmazás (http://delicous.com, http://slideshare.net) segítségével

3.2. A HARMADIK TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG során – a második harmadik konzultáció között – a résztvevők online munkaformákkal támogatva a kurzus közösségi felületen (g+) kérdéseket tesznek fel kérdéseket, formálnak véleményt a kurzus törzsanyagában közzétett tartalmakról. Az online munkaformában elkészített a hálózatalapú óravázlatuk és/vagy tükrözött osztályterem módszerén alapuló tematikus tervet online eszközökkel (http://slideshare.net oldalon) prezentálva mutatják be a résztvevők.

4. A HARMADIK KONZULTÁCIÓ (9-12. kontakt óra)
A résztvevők prezentálják a szaktárgyról szóló ismereteiket a felvetett probléma megoldását, kiegészítve személyes érveléssel, párbeszéddel, önreflexióval. Online szerkesztők (video: https://www.wevideo.com https://www.youtube.com/editor. http://prezi.com/

5. VISSZACSATOLÁS A KURZUSRÓL (g+ felületen)
 

Tartalmi előismeretek
Tanári végzettség, felsőoktatási gyakorlat, a kurzushoz előismeretek nem szükségesek.

Technikai előismeretek
A online és web2 eszközök, közösségi felületek használatában való jártasság (Google Plus, Linkedin, Slideshare, Facebook)

Technikai feltételek

Az online megbeszélésekhez/vitákhoz szükséges internetkapcsolattal rendelkező megfelelő konfigurációjú számítógép, hangfal, illetve a szóbeli beszélgetésekhez mikrofon. Moodle + a Google Plus felületén való kommunikációhoz és az előadás követéséhez szükséges egy átlagos számítógép internetkapcsolattal. Böngészőprogram (Mozilla Firefox/Google Chrome/Opera/Safari). Adobe Flash Player (letöltés: http://get.adobe.com/flashplayer/). Java (letöltés: http://java.com/en/download/). Az utolsó 2 szoftver megléte nem feltétlenül szükséges, de ajánlott ha a számítógépre ezek is fel vannak telepítve. A közösséghez történő csatalakozáshoz szükséges Gmail cím, illetve egy Google Plus profil is.

Az ideális résztvevő

A felsőoktatás levelező konzultációs gyakorlatát megújítani kívánó, innovációra képes kollégák, akik nyitottak az újdonságokra, és szívesen színesítenék felsőoktatási gyakorlatukat újfajta tanulásszervezési módszerekkel. Úgy gondolják, hogy a közös gondolkodás közelebb hozhatja számukra a hálózatalapú tanulásszervezési formákat és a tükrözött osztályterem módszerét.

A kurzus láthatósága
A kurzus kísérleti jelleggel indul előzetes jelentkezéssel, amennyiben belső képzés, úgy a Neptun rendszer segítségével. A kurzus csoportkommunikációs felülete privát, csak csatlakozási kérelemmel érhető el, és csak a tagok láthatják a bejegyzéseket, valamint a kurzus résztvevőinek felsorolását.

A kurzus költsége 
Az intézményi gazdálkodás szerint. A képzés során a személyes tanulási környezet infrastruktúrájának biztosításán túl (internetkapcsolat) nincsenek költségek.

A kurzus linkgyűjteménye

Zárt: (csak tagoknak): EMK03_2016 g+ http://bit.ly/1QYDKQZ
Nyitott: http://delicous.com, http://forgos.ektf.hu http://slideshaere.net
https://www.wevideo.com https://www.youtube.com/editor. http://prezi.com/

A kurzus időtartama:
4-6 hét
Költségek:

A képzéseken való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Előismeretek, képzési szint:

Tanári végzettség, felsőoktatási gyakorlat, a kurzushoz előismeretek nem szükségesek.

A online és web2 eszközök, közösségi felületek használatában való jártasság (Google Plus, Linkedin, Slideshare, Facebook)

Oktatók:
 • Csernai Zoltán

  Csernai Zoltán

  informatikus Multimédia kutató Intézet

 • Dr. Forgó Sándor

  Dr. Forgó Sándor

  tanszékvezető Médiainformatoikai Intézet Oktatás- és Kommunikáció technológia

 • Racsko Réka

  Racsko Réka

  tanársegéd Médiainformatikai Intézet Humáninformatikai Tanszék

A kurzus nyelve:
magyar

A kurzusra jelentkezni lehet:
2016. március 20.

Megosztom ezt a kurzust

Facebook